اخبار مربوط به «عارضه جانبی مصرف آنتی بیوتیک»

اسهال تقریبا پس از مصرف اکثر آنتی بیوتیک ها در کودک ایجاد می شود.