اخبار مربوط به «طلاب»

گزاره های تصویری از اولین گزاره های تأثیرگذارند. یعنی از موقعی که بچه شروع می کند به شناختن دور و برش، این گزاره ها مؤثرند. کودک از وقتی می فهمد بین انسان ها تعامل و روابطی وجود دارد، از گزاره های تصویری تأثیر می پذیرد.