اخبار مربوط به «ضررهای کامپیوتر»

با ابزاری کار می کند که در دنیای مجازی است که دسترسی آنها به دنیای واقعی مقدور نیست