اخبار مربوط به «صاف شدن قوس پا در بارداری»

بارداری باعث افزایش اندازه ی پای زنان می شود و نسبتا تغییری دائمی می باشد.