اخبار مربوط به «شیرین تپل و بچه گربه ها»

تپلی گفت به گربه آهای آهای قلبنه * تو را به جون بابات برو به سوی حیاط