اخبار مربوط به «شیرینی نارگیلی»

کمی تخم مرغ ها رو هم زده ، پودر شکر را به آن اضافه می کنیم