اخبار مربوط به «شکل صحیح مصرف دارو در کودکان»

دارو را به همان اندازه و روشی که پزشک تجویز کرده به کودک بدهید.