اخبار مربوط به «شهلا انسانی»

این قصه به ظاهر کودکانه برخوردار از وجوه تمثیلی است: پیکره یی از وجود خویش را گم کرده و در طلب کامل شدن است و این قصه همه انسان هاست که کمال را می طلبند. اما رسیدن به کمال مشقت دارد…