اخبار مربوط به «شهرام صالحی»

توی یک شهر بزرگ، میون یک خونه قدیمی و قشنگ دوتا گربه با هم زندگی میکردند.