اخبار مربوط به «شناخت کودکان دو تا سه ساله»

کودکتان هرچقدر بیشتر در رساندن پیامش موفق باشد بیشتر خواهان صحبت با شماست.

کودک دو ساله خودش را فردی مجزا می داند بنابراین اغلب ”نه” می گوید.