اخبار مربوط به «شراره وظیفه‌شناس»

یادآور کسانی است که آنچه را خود دارند به درستی نمی‌بینند و بیهوده به دنبال چیزهای دیگرند.