اخبار مربوط به «شال پسرانه»

برای بافت این نوع شال گردن، تعداد دانه هایی که سر می اندازید خیلی مهم است.