اخبار مربوط به «شالگردن مردانه»

برای بافت این نوع شال گردن، تعداد دانه هایی که سر می اندازید خیلی مهم است.