اخبار مربوط به «سیستیت»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.