اخبار مربوط به «سوپ مریض»

سوپ مرغ از داروها و آنتی بیوتیک ها هم موثرتر عمل می کند.