اخبار مربوط به «سوپ مرغ»

سوپ مرغ از داروها و آنتی بیوتیک ها هم موثرتر عمل می کند.