اخبار مربوط به «سه ماهه نخست بارداری»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت رشد جنین در هفته‌های نخست بارداری در سلامت قلب او در آینده نقش مهمی ایفا می‌کند. در این مطالعه برای اولین بار ارتباط بین رشد ضعیف جنین در سه ماه نخست بارداری و فاکتورهای اولیه خطرزا در بروز بیماری‌های قلبی شناسایی شده است. در این مطالعه یک گروه از متخصصان […]