اخبار مربوط به «سه قصه از ازوپ»

کتاب، مجموعه سه داستان کهن و آشناست که با شیوه “تصویرخوانی“ همراه شده است.