اخبار مربوط به «سمانه طالبی»

پارسا به پدر ومادر وپزشک قول داد همیشه بهداشت را رعایت کند و با دست های کثیف خوراکی نخورد