اخبار مربوط به «سقف اویز به شکل ماهی»

برای تهیه این سقف آویز، به چند یرگ طلق نیاز است.

تاریخ ارسال: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬