اخبار مربوط به «سروناز پریشانزاده(پریش)»

یادآور کسانی است که آنچه را خود دارند به درستی نمی‌بینند و بیهوده به دنبال چیزهای دیگرند.