اخبار مربوط به «سخنرانی حاج آقا عباسی»

شاید به نظر خیلی از مادران این مسئله محبت کردن بدیهی بیاید. می گویند مگر می شود مادری به فرزندش محبت نکند؟ما صبح زود بیدار می شویم. صبحانه اش را آماده می کنیم. لباسش را که شسته ایم، اتو کرده ایم، می دهیم بپوشد.