اخبار مربوط به «ساخت کاردستی»

با استفاده از جعبه دستمال کاغذی و دو لوله دستمال توالت، یک فیل بسازید.