اخبار مربوط به «زهره پریرخ»

بی بی نازنین مهربان چند تا مرغ داشت که هر روز برای او تخم می گذاشتند.

حال بشنوید از بازیهای تازه و اخلاق عجیب و غریب آن دو!