اخبار مربوط به «زهرا فرقانی»

در نهایت یکی از ترقه ها منفجر شده و این چند دوست راهی بیمارستان می شوند