اخبار مربوط به «زنجیره زدن»

آموزش بافت زنجیره و زنجیره ی مخفی در قلاب بافی.

می تونید از این گل ها، برای تزئین لباس، تل، گُل سر، آویز اتاق کودک و … استفاده کنید.