اخبار مربوط به «زبان دوم به کودک»

احتمال این که کودک در سال های بعد در یادگیری این زبان موفق تر باشد، بیشتر است.