اخبار مربوط به «ریسپریدون»

به طور کلی پزشک معالجتان را از مصرف تمامی داروهای خود مطلع کنید تا نسبت به انتخاب بهتر و یا تعدیل دوز داروهایتان اقدام نماید.

تغییر دارو و جایگزینی دارو تنها بر اساس نظر پزشک معالجتان ممکن است…

داروی مدافینیل صرفاً با نسخه پزشک معالج قابل تهیه است و از مصرف خودسرانه ی آن بدون مشورت با پزشک جداً خودداری فرمایید.

تحت نظر پزشک معالج کودکتان، درمان را ادامه دهید..

در زمان مصرف این دارو ممکن است نسبت به تغییرات شدید دمایی حساس شوید