اخبار مربوط به «رویش اولین دندان»

رویش دندان های شیری از حدود هشت ماهگی شروع می شود