اخبار مربوط به «روابط والدین و فرزندان»

تصویر ِ چشم های پر از حسرتش که وقتی با مادرش حرف می زند زبان ِ مادرش با اوست اما چشم هایش با صفحه ی تبلت، تصویر ِ تلخی ست.

کودکی که مورد بدرفتاری واقع شده کودکی است که رفاه و سلامت روانی و جسمی او در اثر رفتارها یا بی‌توجهی والدین یا سایر افرادی که مسئول مراقبت از او هستند، آسیب دیده یا در معرض تهدید قرار گرفته است.