اخبار مربوط به «دیر دندان درآوردن در کودکان»

رویش دندان های شیری از حدود هشت ماهگی شروع می شود