اخبار مربوط به «دو سالگی وحشتناک»

کودک دو ساله خودش را فردی مجزا می داند بنابراین اغلب ”نه” می گوید.