اخبار مربوط به «دوختن کیسه پارچه ای»

نیاز به خیاط بودن در حد تیم ملی نیست! دوختن این کیسه کار راحتیه.