اخبار مربوط به «دهیدراسیون»

اسهال تقریبا پس از مصرف اکثر آنتی بیوتیک ها در کودک ایجاد می شود.

گرمای شدید می تواند به طرق مختلف سبب بیماری در کودکان…