اخبار مربوط به «دندان در آوردن»

رویش دندان های شیری از حدود هشت ماهگی شروع می شود