اخبار مربوط به «دل و دل و دل ردیف کن»

با بهره گیری از رابطه عاطفی، نکات آموزشی واخلاقی را با زبان شعر ارائه می دهد.