اخبار مربوط به «دعا کردن»

ما این را دوست نداشتیم، و خدا می دانست!