اخبار مربوط به «دعای والدین در حق فرزندان»

آن طناب کوچکی که یک سرش به بچه من وصل است و سر دیگرش دست من است…

اگر ما در جهان بینی فرزندمان خودمان را کنار بکشیم تنها سهم رسانه و جامعه را زیاد کرده ایم