اخبار مربوط به «دس دسی بارون میاد»

این کتاب با شعرهایی زیبا و نقاشی های زلال، کودکان را با پدیده های طبیعت آشنا میکند.