اخبار مربوط به «دستشویی رفتن کودک»

کودکی که از دستشویی رفتن در هفت یا هشت سالگی می ترسد به احتمال زیاد اعتماد نسبت به محیط را در سنین کمتر به دست نیاورده و روش های رفتاری پدر و مادر در آموزش دستشویی رفتن به او، اضطراب زا بوده است.

اولین قدم این بود که یک روز صبح، به محض اینکه دخترک بیدار شد…