اخبار مربوط به «دستبند دوستی»

با یادگیری این نوع بافت می تونید دستبند، هدبند، تل، لبه آستین، لبه جیب و حتی بند کیف ببافید.