اخبار مربوط به «درمان لکنت زبان»

کودکان زیادی هستند که لکنت زبان را تجربه می‌کنند. این مورد اغلب باعث ایجاد اضطراب در میان خانواده‌ها و خصوصا مادران جوان می‌شود. ما در این مقال به چند نکته کاربردی در باب لکنت زبان کودکانه اشاره خواهیم کرد.

این عارضه معمولا یک رخداد تکاملی موقت درمیان کودکان ۵ ـ ۲ساله است که بتدریج با روان شدن کودک در استفاده اززبان مادری ازبین میرود.

تاریخ ارسال: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬