اخبار مربوط به «درست کردن کاردستی با سنگ»

از کودک بخواهید تا خوب نگاه کند و حدس بزند که سنگها شبیه چه چیزیست.