اخبار مربوط به «درست کردن حبوانات از مواد دورریختنی»

با استفاده از جعبه دستمال کاغذی و دو لوله دستمال توالت، یک فیل بسازید.