اخبار مربوط به «درد سینه»

تقریبا از هر ۱۰ زن، ۷ نفر این درد را در برخی از مراحل زندگی خود تجربه کرده اند که دو سوم به شکل دوره ای و یک سوم غیر دوره ای می باشد.