اخبار مربوط به «دانش آموزان»

توجه به نوع حافظه کودکان, استفاده از بیان روشن و واضح و شفاف برای رساندن مقصود به کودکان و