اخبار مربوط به «داستان های کلیله و دمنه برای کودکان»

داستان گرگ گرسنه ایست که به فکر شکار است ، ناگهان چشمش به خرگوشی می افتد که زیر بوته ای به خواب رفته است.