اخبار مربوط به «داستان انقلاب برای کودکان»

پسر کوچکی تصمیم می گیرد تا برای آقای مهربانی که در خارج است نامه بنویسد و …