اخبار مربوط به «داریوش فرضیایی»

با بهره گیری از رابطه عاطفی، نکات آموزشی واخلاقی را با زبان شعر ارائه می دهد.