اخبار مربوط به «خوردن خاک»

کودکان مبتلا به کم خونی تمایل به خوردن خاک، یخ و برنج خام دارند.